Radio Tiếng Nước Tôi
Ông Lê Hiếu Đằng.

Lê Hiếu Đằng, quy luật thoái đảng và “cơn lên đồng tập thể”

Những ngày qua, trước mọi biểu hiện diễn biến của “cơn lên đồng tập thể”, trong một cảm nhận sâu xa và rõ rệt nhất, Lê Hiếu Đằng vẫn bình thản đón nhận. Ông chỉ có tâm nguyện muốn nói lên sự thật và làm thay đổi sự thật đó.