Radio Tiếng Nước Tôi

Nhà báo công dân

Chúng tôi đánh giá cao báo chí công dân. Các nhà báo công dân là những người đầu tiên có mặt tại hiện trường và họ chọn điều gì quan trọng cho bản thân và cộng đồng để đưa tin.