Radio Tiếng Nước Tôi

Đại lễ kỷ niệm năm thứ 74 Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng nền đạo PGHH

Toàn dân VN quyết tâm bảo vệ cương thổ, vùng biển, vùng trời của Tiền Nhân đã đem máu xương bồi đấp gần 5 ngàn năm lịch sử vẽ vang oai hùng của giống nòi Lạc Việt!

Băng ghi âm cuc hi tho gia Ban Tuyên Giáo, B Công An, Vin Kim Sát Nhân Dân Ti Cao; v nhng tác đng ca báo chí đối với v PMU18.
Phần 1:

Phần 2:

Phần 3: